Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Andre regionale organ

Skrevet av 


I sitt arbeid har Valdres Natur- og Kulturpark god kontakt med følgjande regionale organ:

    •    Valdres Næringshage AS - som forutan å drive næringshagen har ei viktig rolle med det bedriftsretta næringsutviklingsarbeidet
    •    Valdres Næringsforum BA - som ivaretek næringslivets rolle som regionens utviklingsaktør
    •    Regional landbruksrådgjevar er underlagt Fylkesmannens landbruksavdeling, har kontorfellesskap med VNK og samarbeider med øvrige regionale organ innan landbruksrelatert næringsutvikling
    •    Karriere Oppland Valdres er eit fylkeskommunalt ressurssenter som er lokalisert på Valdres vidaregåande skule. Karrieresenteret arbeider med desentralisert høgskoleutdanning i Valdres, og kurs- og vidareutdanningstilbod til næringslivet og andre
    •    Valdres Destinasjon AS er stifta av dei lokale destinasjonsselskapa, og er reiselivets samarbeidsorgan på regionnivå
    •    Valdresmusea AS er eigd av valdreskommunane. Forutan ordinær museumsdrift, er Valdres folkemuseum eit regionalt knutepunkt med høg kompetanse på tradisjon og kultur i Valdres
    •    Valdres vidaregåande skule (VVS) Skulen er eigd av Oppland fylkeskommune, og er ein av 15 vidaregåande skular i Oppland. Skulen dekkjer heile Valdresregionen
    •    Flytrafikkutvalget er eit underutval av Valdres Natur- og Kulturpark som ivaretek distriktets interesser vedrørande Fagernes Lufthavn. Eit notat om Fagenes Lufthavns historikk og status vart utarbeidd i august 2012.

Administrativt blir det halde kvartalsvise samordningsmøte mellom Valdres Natur- og Kulturpark og dei regionale organa nemnt ovanfor.

Andre regionale og interregionale organ:

    •    Valdres kommunale renovasjon (VKR)
    •    Stamvegutvalget - VNK har sekretariatsfunksjon
    •    Fjellnettverket - Fjellnettverket er eit politisk nettverk. FNV er pådrivar for ein politikk som sikrar at ressursar og verdiar i fjellområda blir ivareteke og utvikla.


 

Sist redigert mandag, 11 januar 2016 13:42
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image