Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Møter/saker

Skrevet av  Skrevet av redaktør

 

Handlingsprogram 2016
Langtidsprogram 2007-2017
Vedtekter/samarbeidsavtale mellom kommunane om VNK 2016-2019
Rapport fra Agderforskning/VNK: «Videreutvikling av Valdresmodellen»
Tradisjon og innovasjon. Mulighetsstudie for næringsutvikling i Valdres

Møteplan 2016

Alle møter avholdes i utgangspunktet på onsdager kl. 09.00.

Valdresrådet 20.01.(NA) - 09.03.(E) - 11.05.(SA) - 21.09.(ØS) - 16.12.(V)
Styret (13-01.) - 10.02. - 02.03. - 27.04. - 15.06. - 07.09. - 19.10. - 30.11.
Regionstyret 09.03. (ekstramøte) - 16.12.
Ordførermøter 06.01. - 03.02. - 24.02. - 20.04 flytta til 04.05. - 08.06. - 31.08. - 12.10. - 23.11.


SAKER

Her finn du alle saker frå og med 2006 i Valdresrådet, utviklingsstyret/styret, regionstyret og tidlegare regionrådet.

Saker 2016

Styret 15. juni

Valdres Næringshage kl. 09.00-11.30 (Møterom Heime)

Møteinnkalling med sakliste
Referat styremøtet 27. april
S-26/16: Referatsaker
S-27/16: Valdres Fotballklubb, tiltaksplan

Valdresrådet 11. mai

Sør-Aurdal kommunehus kl. 09.00-14.00

Referat frå møtet

Presentasjonar:
Kultur i Valdres v/Kari Onstad, Ole Aastad Bråten og Katharina Sparstad
Grønn framtid for mulighetens Oppland v/fylkesordførar Even Aleksander Hagen
Endringer i kollektivtilbudet i Valdres v/Eirik Strand, Opplandstrafikk
Fagernes Lufthamn, Leirin v/Kjell Berge Melbybråten og Bjørn Jacobsen

Møteinnkalling med sakliste
V-11/16: Protokoll for møtet 9. mars
V-12/16: Referatsaker
Vedlegg: Referatsaker
V-13/16: Innspill til Stortingsmelding, bærekraftige byer og sterke distrikter
V-14/16: Brev til Sykehus Innlandet (SI)
Vedlegg: Brevet
V-15/16: Uttale til nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2019
Vedlegg: Stamvegutvalgets uttale
Vedlegg: Valdresrådets innspill til NTP 2018-2021 (-29)
V-16/16: Bistand til å fremme E16
Vedlegg: Tilbud
V-17/16: Meld. St. 22, Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver
V-18/16: Eventuelt

Styret 27. april

Valdres næringshage kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling med sakliste
S-16/16: Protokoll fra 2. mars
Vedlegg: Protokollen fra 2. mars
S-17/16: Referatsaker
Vedlegg: Punkt 8, Valdres Ski
Vedlegg: Punkt 13, brev samferdselsministeren Øye-Turtnes
Vedlegg: Punkt 16, brev Skatteetaten
Vedlegg: Punkt 18, brev samferdselsministeren Fagernes S-Hande
Vedlegg: Punkt 20, videregående skole
S-18/16: Opprettelse av flerkulturelt forum
Vedlegg: Brev fra Oppland fylkeskommune
S-19/16: Brev til Sykehus Innlandet
Vedlegg: Brev SI, Anne Enger
Vedlegg: Innspill tidligfaseplanlegging SI
S-20/16: Prosjekt Fjell-Norges verdiskapningssenter for hytteturisme, valg av styringsgruppe
Vedlegg: Søknad hytteprosjektet
S-21/16: Uttale til Nasjonal transportplan
Vedlegg: Valdresrådets innspill til NTP 2018-21(29)
S-22/16: Innspill til Stortingsmelding, bærekraftige byer og sterke distrikter
S-23/16: Utbetaling av festivaltilskott, aksept av vilkår
Vedlegg: Tilsagnsbrev festivalstøttet
Vedlegg: Kommunikasjon om manglende aksept av vilkår
S-24/16: Forslag til vedtektsendring, Norske Parker
Vedlegg: Norske Parker, forslag til endring av vedtekter
S-25/16: Eventuelt

Valdresrådet 9. mars

Gamlestølen Fjellstogo, Etnedal kl. 08.30

Valdres Friluftsråd:

Referat frå møtet

Innkalling til årsmøte for VFR
Sakliste med saksframstilling
Vedlegg sak V-01-16: Referat fra årsmøte i Valdres Friluftsråd 250315
Vedlegg 1 sak V-02-16: Regnskap for Valdres friluftsråd 2015
Vedlegg 2 sak V-02-16: Revisoruttalelse Valdres Friluftsråd 2015
Vedlegg sak V-03-16: Årsmelding VFR 2015
Vedlegg sak V-04-16: Handlingsplan Valdres Friluftsråd 2016_revidert 02.03.16

Valdresrådet:

Referat frå møtet

Møteinnkalling med sakliste
V-05/16: Protokoll
V-06/16: Referatsaker
Vedlegg: Referat innspelkonferansen (Link til artikkel)
Vedlegg: Stikkord frå gruppearbeidet 20. januar
V-07/16: Regnskap 2015
Vedlegg: Årsregnskap 2015 med revisjonsberetning
V.08/16: Årsmelding 2015
Vedlegg: Årsmelding 2015
V-09/16: Mulighetsstudie for næringsutvikling i Valdres
Vedlegg: Tradisjon og innovasjon. Mulighetsstudie for næringsutvikling i Valdres
V-10/16: Eventuelt

Orienteringssaker/presentasjonar:
Internasjonalt arbeid v/Turid Knudsen-Løvik
Fjellnettverket v/Kjell Berge Melbybråten
Rekneskapsframstilling v/Aslag Hamre
Årsmeldinga i bilde v/Jørand Ødegård Lunde
Mulighetsanalyse næringsstrategi v/Torill Olsson

Regionstyret:
Møteinnkalling med sakliste
Referat frå møtet

Vedlegg:
Aksjonærer VNH
Anmodning om konvertering og ettergivelse av ansvarlig lån

Styret 2. mars

Valdres Næringshage, Gnist kl. 09.00

Referat frå møtet
Vedlegg: Brev frå Skattetaten

HØYRINGSSAK:
Høyringsbrev
S-S12/16: Framtidig regionalt samarbeid i Valdres
Avtale 2017-2027

Møteinnkalling med sakliste
S-09/16: Protokoll
S-10/16: Referatsaker
Vedlegg: Rovviltnemndas vedtak 10.02.2016
Vedlegg; Utlysingstekst 2016 ungdom og entreprenørskap
Vedlegg: Brev Solvik-Olsen
S-11/16: Mulighetsstudie for næringsutvikling i Valdres
Vedlegg: Næringsstrategi
S-12/16: Framtidig regionalt samarbeid i Valdres
Vedlegg: Avtale 2017-2027
S-13/16: Årsmelding 2015
Vedlegg: Årsmelding 2015
S-14-16: Rekneskap 2015
Vedlegg: Årsregnskap 2015

Bakgrunnsdokument for Sak 12/16: Framtidig regionalt samarbeid i Valdres

    •   Rapport om Videreutvikling av Valdresmodellen – Agderforskning
    •   Vidareutvikling av Valdresmodellen – kortversjon
    •   ØF-Rapport 07-2014: «Partnerskap-positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring.»
    •   Vedtekter samarbeidsavtale mellom valdreskommunene om VNK 2016-2019
    •   Masteroppgåve frå UiB om Regionalt samarbeid i Valdres – Lise Kind Odden
    *   Kommunerevisjon, om eierrolla

Styret 10. februar

Valdres Næringshage, BDO kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling med saksframstilling
Tilleggsaker med vedlegg
Rapport fra utredningsarbeidet om LMS
Referat fra møte mellom Avinor og lokale og regionale aktører på Leirin 1. februar 2016

Presentasjonar:
Ressurskartet - Friskere i Valdres v/Ina Syversen
Lokalmat frå Valdres v/Guri Grønolen
Lokalmatprodusentar i Valdres, kontaktinfo m.m.
Festivalstrategi, evaluering 2016-2018 v/Katharina Sparstad
Status for stavkirkearbeidet v/Katharina Sparstad
Bioøkonomi i Innlandet - det grønne skifte v/Dag Arne Henriksen

Valdresrådet 20. januar

Nord-Aurdal kommune, festsalen kl. 09.00-10.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling
V-01/16: Protokoll
V-02/16: Referatsaker
V-03/16: Høring, attraktive byer og tettsteder

Kl.10.00 - 15.00: Innspelkonferanse
PROGRAM
Å merkevarebygge eit land, eller region, kva betyr det? Oscar Kipperberg, spesialrådgjevar i Innovasjon Norge
Regional kapasitet. Roar Vangsnes, Distriktssenteret
Norske parker. Eivind Brenna
Merkevara Valdres, kva har vi oppnådd og kvar kan vegen vidare gå? Henning Wangsnes, kommunikasjonsansvarleg i VNK

Styret 13. januar

Valdres Næringshage 13. januar kl. 10.00

Referat frå møtet (foreløpig versjon)

Innkalling med sakliste
S-01/16: Protokoll
S-02/16: Referatsaker
S-03/16: Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland - høringsuttalelse
S-04/16: Utkast til webavtale mellom Visit Valdres og VNK

Saker 2015

Regionstyret 16. desember

Vestre Slidre kommune, Slidretun kl. 11.15

Referat frå møtet

Møteinnkalling med saksframstilling

Valdresrådet 16. desember

Vestre Slidre kommune, Slidretun kl. 09.00

Referat frå møtet
Presentasjon Mimir: Arbeid med næringsstrategien
Presentasjon Innovasjon Norge: Valdres 2015 
Storfehald lausdrift: Uttale til LMD

Møteinnkalling med sakliste

V-26 15: Godkjenning Referat fra Valdresrådet i Vang 16. september 2015
V-27 15: Referatsaker
Vedlegg: Vedtekter-samarbeidsavtale, 2016 -2019
V-28 15: Handlingsprogram VNK 2016 styrets innstillng
Vedlegg: Handlingsprogram 2016 (styrets innstilling)
V-29 15: Møteplan
V-30 15: Valg av medlem til politisk referansegruppe for den desentraliserte spesialisthelsetjenesten i Sykehus Innlandet
Vedlegg: Politisk referansegruppe
V-31 15: Søknad frå VNH om ettergjeving av likvidtetslån pålydande 900000 (endeleg versjon)
Vedlegg: Brev til styret fra VNH
Vedlegg: Budsjett VNH 2016.htd
Vedlegg: Brev VNK vedr. vedtak
V-32 15: Konstituering av Valdresrådet
V-33 15: Fastsettelse av godtgjørelser
V-34 15: Storfehald og krav om lausdrift
Vedlegg: Uttale storfehald og krav om lausdrift

Styret 2. desember

Valdres Næringshage (BDO) kl. 09.00

Referat frå møtet
Oppdaterte vedtekter/samarbeidsavtale 2016-2019

Innkalling med sakliste

Sak 55/15: Protokoll
Sak 56/15: Referatsaker
Vedlegg: Vedtekter-samarbeidsavtale 2016-2019, endelig versjon
Sak-53/15: Søknad fra Valdres Næringshage AS om ettergjeving av ansvarleg likviditetslån pålydande 900.000 (utsatt sak fra forrige møte)
Vedlegg: Uttale fra VNH om situasjonen
Sak-57/15: Høringssvar kulturstrategi for Oppland 2015-2020.
Sak-58/15: Søknad om støtte til Bitihorn Classic
Sak-59/15: Søknad om støtte til film, Ingeborg Solbrekken
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse, Fritt Ord 090915
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse, Fritt Ord 061115
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse, Ingeborg Solbrekken
Vedlegg: Budsjett
Vedlegg: Søknad om støtte
Sak-60/15: Handlingsplan 2016
Vedlegg: Høyringssvar Vang
Vedlegg: Høyringssvar Vestre Slidre
Vedlegg: Høringssvar Øystre Slidre
Vedlegg: Høringssvar Nord-Aurdal
Vedlegg: Høringssvar Sør-Aurdal
Vedlegg; Høringssvar Etnedal
Vedlegg: Høyringssvar Valdres folkemuseum
Vedlegg: Høringssvar Visit Valdres
Vedlegg: Høringssvar Valdres Hytteforum
Sak-61/15: Møteplan 2016
Sak-62/15: Eventuelt
Sak-63/15: Fagernes Lufthamn, Leirin
Vedlegg: Notat om videre drift 301115
Vedlegg: Fra Prop. 19S
Vedlegg: Brev til Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite
Sak-64/15: Valg av representanter til Fjellregionnettverket
Sak-65/15: Valg av representant til Parknettverket, Norske Parker
Sak-66/15: Valg av leder til Flytrafikkutvalget

Styret 21. oktober

Valdres Næringshage (Gnist) kl. 09.15

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling
Vedlegg Sak S 52-15: Handlingsprogram 2016
O 13-15: Presentasjon prosessveileder
O 14-15: Orientering oppstart prosjekt hytter
S 49-15: Temapresentasjon reiseliv. Valdres Destinasjon → Visit Valdres→ Visit Valdres
S 50-15: Temapresentasjon lokalmat

Valdresrådet 16. september

Vang kommunehus kl. 09.00

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling
Høringsuttalelse lufthavnstruktur

Styret 2. september

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling

Vedlegg O-11 15 Presentasjon av søknad Fjell Norges verdiskapingssenter for hytteturisme
Vedlegg S 43 15 Tema-presentasjon Merkevare og digital satsing

Styret 17. juni

Øystre Slidre kommune, kommunestyresalen  kl. 09.00

Referat frå styremøtet

Utkast til Vedtekter-samarbeidsavtale 2016 -2019 mellom kommunene/VNK etter behandling i styre og Valdresråd

Innkalling med saksframstilling
S 39/15: Tilsetting daglig leder

Presentasjonar:
Berekraftig besøksforvaltning, v/Hanne Lykkja
Produkter som kommuniserer - muligheter for Valdres, v/Stein Leikanger
Valdresvert, v/Marit Blomlie

Valdresrådet 17. juni

Øystre Slidre kommune, kommunestyresalen  kl. 12.00

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling

Vedlegg 1 til V-13 15 E16 Bjørgo-Øye - grunnlagsnotat
Vedlegg 2 til sak V-13 15 Innspill til "Riksvegutredningen Rute 5C" fra Valdresrådet
Vedlegg sak S-37 15 og V 15 15 Utkast til Vedtekter-samarbeidsavtale 2016 -2019

Arbeidsverksted Valdresrådet

Styret 6. mai

Valdres Næringshage kl. 09.00-12.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling med saksframstilling

Temapresentasjon: Kulturminner og kultur
Temapresentasjon: Natur og arealbruk og Frisk i Valdres

Valdresrådet 25. mars

Nord-Aurdal kommune (festsalen  Kulturhuset) kl. 09,00

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling

Vedlegg 1 til sak V 03 15: Resultat VNK 2014 sak 03 15 presentasjon 130315 revisorendret
Vedlegg 2 til sak V 03 15: Balanse pr 2014 VNK 2015-03-13 revisorendret
Vedlegg 3 til sak V 03 15: Noter 2014 VNK 2015-03-13 revisorendret
Vedlegg 4 til sak V 03 15: Avdelingsresultat 2014 VNK presentasjon revisorendret
Vedlegg 5A til sak V 03 15: Budsjett kommentar Regnskap 2014
Vedlegg 5B til sak V 03 15: Regnskap 2014 avdelingsvis budsjett kommentar
Vedlegg Sak V 04 15: Årsmelding for Valdres Natur- og Kulturpark 2014
Vedlegg til sak V 06 15: Orientering fra OFK om Komitesak - dimensjonering for fremtidens behov - våren 2015
Vedlegg 1 til sak V 07 15: Til Statens Vegvesen og Vegdirektoratet Utredning om øst-vest forbindelsene Uttalelse
Vedlegg 2 til sak V 07 15: Nærmere om øst-vest utredningen og argumentasjon for E-16
Vedlegg 3 til sak V 07 15: Høring om øst-vest utredningen

Vedlegg til sak V 03 15: Presentasjon regnskap 2014
Vedlegg til sak V 06 15: Valdres-regionens kompetansebehov i et langsiktig perspektiv 2015 - 2024
Vedlegg til sak V 10 15: Regional planstrategi 2016 2019 presentasjon av prosess og milepæler 18.3.15

Styret 11. mars

Valdres Næringshage, møterom "Heime" kl. 12.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling med saksframstilling

Valdresrådet 4. mars

Tingvoll, Bagn kl. 09.00

Referat frå møtet

Valdresmodellen

Innkalling

Vedlegg sak O-05/15: Rapport om videreutvikling av Valdresmodellen
Vedlegg sak O-04/15: Regionalparker i Norge – hva er oppnådd og hva er merverdien?
Om rapporten: Distriktssenteret
Vedlegg sak O-03/15: Partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Presentasjonar:
VNK/Agderforskning: Valdresmodellen - Presentasjon av evalueringa. (Resultat frå Valdresrådet, side 32-36)
Distrikssenteret: Meirverdi av parkarbeid
Oppland fylkeskommune: Evaluering av partnerskapet i Oppland
Oppland fylkeskommune: Trafikknutepunkter

Styret 30. januar

Valdres Næringshage kl. 09.00

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling
Festivalstrategi 2015-2016
Bolyst - Den raude tråden. Sluttpresentasjon

Saker 2014

Regionstyret 17. desember 

Etnedal kommunehus ca. kl. 11.00

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling.

Valdresrådet 17. desember

Etnedal kommunehus kl. 08.40

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling
Vedlegg sak V-15/15: Handlingsprogram 2015

O-11/14: Statusrapport «Hytter i Valdres»
O-12/14
O-13/14 Ny kulturstrategi for Oppland fylkeskommune, orientering om innhald og prosess.

Styret 3. desember

Valdres Næringshage kl. 09.00

Referat frå møtet

Innkalling med saksframstilling
Vedlegg sak S-55 14 Festivalstrategi

VNK handlingsprogram – høyringsuttalar

frå Vang kommune - formannskap 13.11.2014
frå Øystre Slidre kommune - kommunestyre 20.11.2014
fra Etnedal kommune - kommunestyre 20.11.2014
frå rådmannen i Vestre Slidre kommune 22.11.2014
fra Sør-Aurdal kommune - kommunestyre 06.11.2014
fra Nord-Aurdal kommune - kommunestyre 20.11.2014
fra Valdres Destinasjon - daglig leder 14.11.2014
fra Valdres Næringshage - daglig leder 24.11.2014
frå Valdresmusea AS - konstituert direktør 24.11.2014
fra Valdres Næringsforum - daglig leder 24.11.2014

Styret 22. oktober

Fagernes Lufthamn, Leirin kl. 09.00

Referat frå møtet
Revidert handlingsprogram 2015 til høring

Innkalling med saksframstilling
Vedlegg sak S 47 14 Digital satsing
Vedlegg sak S 48 14 HP 2015

Valdresrådet 17. september

Vang kommunehus kl. 09.00

Referat frå møtet
Kompetanseutvikling i næringslivet
Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Valdres
Videreføring av E-16 gjennom Valdres

Møteinnkalling med saksframstilling

Styret 3. september

Valdres vidaregåande skule kl. 09.00

Referat frå møtet
Møteinnkalling med saksframstilling

Styret 18. juni

Vaoldres Næringshage kl. 09.00

Referat frå møtet
Natur- og kulturarv
Natur- og arealbruk
Hytte i Valdres

Møteinnkalling med saksframstilling

Styret 7. mai

Valdres Næringshage kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling
Sakspapir
Info om Valdres fotballklubb, del I
Info om Valdres fotballklubb, del II
Valdres FK - filosofi-identitet-kulturbygging
Videreutvikling av Valdresmodellen, status
Presentasjon Bolyst
Samferdsel - Stamvegen Oslo-Bergen
Flyruta Fagernes lufthamn-Oslo lufthavn

Valdresrådet 26. mars

Vestre Slidre kommune kl. 09.30

Referat frå møtet
Presentasjon rekneskap 2013
"Valdresmodellen" orientering frå Marit Blomlie

Møteinnkalling og saksdokument
Vedlegg til sakene
Næringsstrategi for Valdres
Årsmelding VNK 2013

Styret 12. mars

Valdres Næringshage kl. 09.30

Referat frå møtet
Presentasjon Landbruk v/Svein Erik Ski
Presentasjon Reiseliv v/Merete Hovi
Presentasjon Reiseliv i Valdres, VNK-VD v/Marit Blomlie

Møteinnkalling og saksdokument
Vedlegg til sakene
Årsmelding VNK 2013
Næringsstrategi for Valdres
Uttalelser fra kommunene vedr. næringsstrategien

Styret 29. januar

Valdres Næringshage kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling
S-01/14: Protokoll
S-02/14: Referatsaker
S-03/14: Prosjekt videreutvikling av Valdresmodellen
S-04/14: Temasaker 2014
S-05/14: Tema - "Regional merkevarebygging"
S-06/14: Tema - kulturminne
S-07/14: Tema - kultur
S-08/14: Eventuelt
Vedlegg sak S-01/14
Vedlegg sak S-03/14
Vedlegg sak S-04/14

Saker 2013

Valdresrådet 18. desember

Tingvang kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling og saksdokument
Vedlegg til sakene
Handlingsprogram 2014
Årsmelding BU 2013
Næringsstrategi for Valdres

Styret 4. desember

VNH kl. 09.30

Referat frå møtet
Orienteringssak Valdres kulturforum

Møteinnkalling og sakliste
Vedlegg til sakene
Handlingsprogram VNK 2014

Styret 23. oktober

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet
Valdres Golf - presentasjon
Hytte i Valdres - presentasjon

Møteinnkalling
Vedlegg til sakene
Handlingsprogram VNK 2014 - høringsutkast
Næringsstrategi for Valdres  - utkast
Handlingsprogram NTP

Valdresrådet 18. september

Tingvoll kl. 09.00

Referat frå møtet
Gro Lundby sin powerpointpresentasjon – jfr. sak V-10/13
Gro Lundby sitt utkast til «historie om Valdres»
Landbruksmelding for Valdres ved Magnus Lajord

Møteinnkalling og sakspapir
Vedlegg til sakene
Landbruksmelding for Valdres 2013

Styret 6. september

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet

Møtennkalling
Gards- og stølsturismeprosjektet

Styret 26. juni

VNK kl. 14.30-16.00

Referat frå møtet

Tilsetting av ny dagleg leiar - sjå portalsak

Styret 19. juni

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling og sakspapir
Vedlegg til sakene
Vedlegg sak 36/13
Vedlegg sak 39/13
Næringsliv, ny strategi

Styret 15. mai

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet
Merkevarebygging
Stillingsannonse dagleg leiar

Møteinnkalling og sakspapir
Vedlegg til sakene

Valdresrådet 3. april

Etnedal kommunehus kl. 09.30

Referat frå møtet
Referat frå årsmøtet i Valdres Friluftsråd

Møteinnkalling og sakspapir
Vedlegg til sakene
Årsmelding 2012
Bygdeutviklingsprogram 2013-2016

Styret 20. mars

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling og sakspapir
Vedlegg til sakene
Årsmelding 2012
OFK - handlingsprogram for fylkesveger 2014-17 - høringsutkast

Styret 30. januar

VNK kl. 09.00

Møteinnkalling
Saksdokument
Vedlegg til sakene

Saker 2012

Valdresrådet 19. desember

Vang kommunehus kl. 09.00 

Referat frå møtet
Referat frå mø te i Regionstyret

Næring i Valdres ved Arne Erik Fønhus
Flyplassens framtid ved Kjell Melbybråten Berge
Framdrift E 16 gjennom Fagernes

Møteinnkalling
Saksdokument
Vedlegg til sakene
Vedlegg sak V 17/12
Handlingsplan VNK 2013
Årsmelding 2012 BU

Styret 5. desember

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling
Saksdokumenter
Utkast Handlingsplan VNK 2013 
Høringsinnspill til handlingsprogrammet -  eget vedlegg II
Revidert  Festivalstrategi – eget vedlegg III

Styret 24. oktober

VNK kl. 09.00 

Referat frå møtet

Innkalling og sakliste
Saksdokumenter
Vedlegg til sakene
Vedlegg sak S 55/12 - Handlingsprogram 2013
Vedlegg sak S 57/12 - Hytte i Valdres, et verdiskapingsprosjekt

Valdresrådet 19. september

Vestre Slidre kommune kl. 09.00 

Referat frå møtet
Regionalt handlingsprogram 2013

Valdresraadet_hb
Grepa stolt Valdresråd. Foto: Jan Askildsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteinnkalling
Saksdokument
Vedlegg til sakene
Langtidsprogram VNK 2007-2017

Styret 5. september

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet
Prosjekt web-TV

Møteinnkalling og sakliste
Saksdokument
Vedlegg til sakene
Foreløpig utkast Langtidsprogram 2007-2017

Styret 13. juni

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet

Møteinnkalling og sakliste
Vedlegg til sakene
Saksframstilling sak S-37
Prospekt Valdresambassade i Oslo

Styret 2. mai

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet
Temasaker: Stolt av Valdres, Bolyst, Frisk i Valdres, Næringsliv/hytter

Innkalling og sakliste
Sakspapir
Vedlegg til sakene
Regional planstrategi 2012-2016
Prospekt Valdresambassade

Valdresrådet 28. mars

Tingvang kl. 09.00 

Referat frå møtet

Innkalling og sakliste
Årsmelding 2012

Styret 14. mars

VNK kl. 09.00

Referat frå møtet

Innkalling og saksdokument

Styret 1. februar

VNK kl. 09.00 

Referat frå møtet

Innkalling og saksdokumenter
Vedlegg Sak S-06 12 Revisjon av festivalstrategien
Vedlegg Sak S-04-12 Stølskapittel revidert
Vedlegg til saksliste - NB 60 sider

Saker 2011

Valdresrådet 21. desember

Tingvoll, Bagn kl. 12.00

Referat frå møtet
Presentasjon frå møtet

Innkalling og sakliste
Vedlegg til sakene
Handlingsprogram 2012
Handlingsprogram 2012 - høringsuttalelser
Årsmelding BU 2011

 

Styret 7. desember

Valdres Næringshage, 2. etasje

Referat fra møtet

Saksliste og saksdokumenter
Vedlegg til sakene S-57, S-58 og S-61
Handlingsprogram 2012 – utkast – sak S-59
Høringsuttalelse til HP 2012 sak S-59
Rettleiar for byggeskikk og tilpassing til landskap (38 sider) – sak S-60

Valdresrådet 2. november

Etnedal

Referat fra møtet

Innkalling med sakliste
Vedlegg til sakene
Folkehelseplan for Oppland 2012-15
Folkehelse handlingsplan 2012-15
Høringsbrev folkehelseplan

Styret 19. oktober

Valdres Næringshage (3. etg.) kl. 09.00

Referat fra møtet
HP 2012
Uttale til regional handlingsplan 2012, OFK

Innkalling med sakliste
Saksframstilling
Vedlegg til sakene
Handlingsprogram 2012
Regionalt handlingsprogram 2012, Oppland fylkeskommune. Høringsutkast

Valdresrådet 21. september

Vel møtt i Vang til Valdresrådets siste møte i denne kommunevalgperioden!

Referat fra møtet
Presentasjon av virksomheten 2010-11
Eg bryr meg/Grepa stolt av Valdres

Innkalling/saksdokumenter
Vedlegg til sakene.

Styret 7. september

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat fra møtet

Innkalling og sakliste
Vedlegg sak 42-43
Vedlegg sak 44-50

Styret 15. juni

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat fra møtet

Innkalling og sakliste
Vedlegg til sakene

Styret 4. mai

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat fra møtet

Innkalling og sakliste
Vedlegg til sakene
Konseptvalgutredning for E16 fra Bjørgo til Øye - Sluttrapport 

Valdresrådet 23. mars

Vestre Slidre kommunehus kl. 09.00

Referat fra møtet

Verdiskapingsprogrammet for Kulturminner
Prosjekt fellesgodefinansiering

Innkalling og sakliste
Vedlegg til sakene
Vedlegg sak V-04/11 Årsmelding
Vedlegg sak V-04/11 Årsmelding, kortversjon
Vedlegg sak V-07/11 Revidert Østlandspakke

Styret 9. mars

Valdres Natur- og Kulturpark

pdf Referat fra møtet

pdf Innkalling og sakliste
pdf Vedlegg til sakene
pdf Vedlegg sak 16/11
doc Samarbeidsavtalen om VNK - økonomidel
pdf Årsmelding 2010
pdf Kortversjon årsrapport 2010

Styret 4. februar

Valdres Folkemuseum

Referat fra styremøte

pdf Innkalling og saksdokumenter til styremøte
pdf Vedlegg til felles styremøte VNK-VD
pdf Vedlegg til VNK styresakene 1-5-6-7 og 8
pdf Sluttrapport VSKP kulturminner jfr , sak 3
pdf Langtidsprogrammet jfr sak 4


SAKER 2010


Valdresrådet 15. desember

Tingvang

pdf Referat frå møtet
pdf TINE-presentasjon

pdf Innkalling og sakspapirer
pdf Vedlegg V 20, V 22, V 26 og V 27
pdf Vedlegg V 23 Årsmelding BU 2010
pdf
Vedlegg V 25 Høringsuttalelser HP 2011
pdf Vedlegg V 25 Langtidsprogram 2010-2017
pdf Vedlegg V 25 Handlingsprogram 2011 pr. 091210

 

Utviklingsstyret 8. desember

Valdres Natur- og Kulturpark

pdf Referat frå møtet

pdf 101208 UVS Innkalling og sakspapirer
pdf Vedlegg U 70-72-77/10
pdf Vedlegg U 73/10 Byggeskikkveileder
pdf Vedlegg U 74/10  HP 2011 pr 011210
pdf Vedlegg U 74/10  HP2010 17 versjon 291010 /underlag
pdf Vedlegg U 74/10 2 Høringsinnspill

 

Utviklingsstyret 22. oktober

Valdresmuseet, Fagernes

pdf Referat frå møtet.

O-07/10: Orientering: Prosjekt Frivillig Fellesgodefinansiering Valdres Destinasjon
O-08/10: Styrking av arbeidsplasser. Evt. nye prosjekter (kort debatt)

doc U-61/10: Protokoll
doc U-62/10: Referatsaker
doc U-63/10: OFK’s regionale handlingsprogram 2011
doc U-64/10: Festivalstrategi- revisjon
doc U-65/10: Handlingsprogram 2011- høringsutkast
doc U-66/10: Partnerskapsavtale med Valdres Folkemuseum
doc U-67/10: Partnerskapsavtale med Valdres Næringshage - revisjon
doc U-68/10: Oppfølging av trafikkskapende arbeid og flyrutetilbudet 2012-2015  
U-69/10: Eventuelt

 

Valdresrådet 22. september

Tingvang, Øystre Slidre

doc Referat frå møtet

V-14/10: pdf Protokoll
V-15/10: pdf Referatsaker
V-16/10: pdf Partnerskapsavtale med Valdres Folkemuseum
V-17/10: pdf OFK’s regionale handlingsprogram - behandlingsprosedyre
V-18/10: pdf Samarbeidsavtale -
                  vedtekter for VNK-revisjon

V-19/10:pdf  Handlingsprogram for 2011 – innspill til høringsprosess
V-20/10: Eventuelt

 

Utviklingsstyret 8.september

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat frå møtet.

U-49/10: pdfProtokoll
U-50/10: pdf Referatsaker
U-51/10: pdf Halvårsregnskap 2010 / fonds og VNK’s økonomi
U-52/10: pdf Langtidsprogram - rullering
               pdf Vedlegg Langtidsprogram 2011-2017
U-53/10: pdf Handlingsprogram 2011- opplegg for Valdresrådets behandling
U-54/10: pdf Samarbeidsavtale / vedtekter for VNK -revisjon
U-55/10: pdf Trafikkskapende arbeid – Fagernes Lufthavn
U.56/10: pdf Revisjon av lederavtale
U-57/10: pdf Kriterier for lokale og regionale parker
U-58/10: pdf Partnerskapsavtale med Valdresmusea
U-59/10: pdf Ny turistbok for Valdres 2011 – Naturfokus
U-60/10: Eventuelt

 

Utviklingsstyret 25.juni

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat frå møtet.

U-33/10: Protokoll
U-34/10: Referatsaker
U-35/10: Styreinstruks
U-36/10: Partnerskapsinstituttet og innovasjonsstrategi. Uttalelse
U-37/10: Stillingtagen til planprosessen høst 2010
U-38/10: Videreføring av VSP for kulturminner
U-39/10: Rulleski/rullestolløype på Beitostølen
U-40/10: Merkevaren Valdres – Tema/mål
U-41/10: Næringsliv – Tema/mål
U-42/10: Landbruk – Tema/mål
U-43/10: Reiseliv – Tema/mål
U-44/10: Kultur – Tema/mål
U-45/10: Kompetanse – Tema/mål
U-46/10: Hytter – Tema/mål
U-47/10: Tilflytting – Tema/mål
U-48/10: Eventuelt

Utviklingsstyret 28. april

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat frå møtet.

U-24/10: Protokoll
U-25/10: Referatsaker
U-26/10: Oppfølgning av styreseminaret
U-27/10: Scenekunstmelding for Oppland - høring
U-28/10: Frisk i Valdres – Tema/mål
U-29/10: Natur og arealbruk – Tema/mål
U-30/10: Samferdsel – Tema/mål
U-31/10: Valdres Vert – Tema/mål
U-32/10: Eventuelt

Utviklingsstyret 12. april

Gomobu

Referat frå møtet

Visjonar frå styreseminaret

U-16/10: Protokoll
U-17/10: Referatsaker
U-18/10: Skiltveileder
U-19/10: Frikar - samarbeidsavtale
U-20/10: Kulturminne - Tema
U-21/10: Natur og arealbruk - Tema
U-22/10: Tilflyttingsprosjekt – søknad KRD
U-23/10: Eventuelt

 

Valdresrådet 24. mars

Sør-Aurdal, Tingvoll,  kl. 09.00

Referat frå møtet

O-03/10: Fagernes Lufthavn – trafikkskapende arbeid
O-04/10: VNK – viktige saker og program våren 2010
O-05/10: Fremdrift arbeid utviklingsstyret 2010

V-08/10: Protokoll
V-09/10: Referatsaker
V-10/10: Regnskap 2009
V-11/10: Årsmelding 2009
V-12/10: Naturarven som verdiskaper – spørsmål om søknad
V-13/10: Eventuelt

Utviklingsstyret 10. mars

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat frå møtet

U-08/10: Protokoll
U-09/10: Referatsaker
U-10/10: Regnskap 2009
U-11/10: Årsmelding 2009
U-12/10: Merkevarebygging – Tema
U-13/10: Frisk i Valdres – Tema
U-14/10: Verdiskapingsprogrammet, Naturarven som verdiskaper – spørsmål om søknad
U-15/10: Eventuelt

Vedlegg: Årsmelding 2009

Utviklingsstyret 15. februar 2010

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat

U-01/10: Protokoll
U-02/10: Referatsaker
U-03/10: Utviklingsstyrets rolle – arbeidsform
U-04/10: Merkevarebygging – Tema
U-05/10: Fordeling av festivalmidler
U-06/10: Partnerskapsmidler – innspill OFK
U-07/10: Møte og saksplan 2010

Regionstyret 27. januar 2010

Referat.

RS-01/10: Økonomi

 

Valdresrådet 27. januar 2010

Etnedal

Referat frå møtet.

Møteinnkalling
V-01/10:Protokoll
V-02/10:  Årsmelding for BU ordningen
V-03/10:  Evaluering av 10 års avtalen til VNK
V-04/10: VNKs handlingsprogram 2010 og langtidsprogrammet
V-05/10: Valg av rådsleder 2010-11og andre verv
V-06/10: Fastsettelse av godtgjørelse
V-07/10: Referatsaker

Presentasjonar frå:
Valdres Natur- og Kulturpark
Valdres Næringsforum
Oppland Fylkeskommune
Valdres Destinasjon

Saker 2009


Utviklingsstyret 16.12.2009

Møte hjå Valdres Natur- og Kulturpark onsdag 16.12.09 kl. 09.00

U-58/09: VNKs handlingsprogram og langtidsprogram

Utviklingsstyret 3.12.2009

Valdres Natur- og Kulturpark

Referat frå møtet.

U-52/09: Protokoll
U-53/09: Referatsaker
U-54/09: Evaluering av 10 årsplanen til VNK
U-55/09: VNKs handlingsprogram for 2010 og langtidsprogrammet
U-56/09: Med argusøyne på WTO
U-57/09: Møteplan 2010

Utviklingsstyret 28.10.2009

Nord-Aurdal Rådhus

Referat frå møtet.

U-48/09: Protokoll
U-49/09: OFKs nye planstrategi – uttalelse
U-50/09: OFKs regionale handlingsprogram 2010
U-51/09: Eventuelt

Utviklingsstyret 13.10.2009

Valdres Folkemuseum

Referat frå møtet 13.10.2009

U-42/09: Protokoll
U-43/09: Referatsaker
U-44/09: Langtidsprogram for tiltak
U-45/09: OFKs regionale handlingsprogram 2010
U-46/09: OFKs nye planstrategi
U-47/09: Livskraftige kommuner - deltakelse

Valdresrådet 23.9.2009

Referat fra møtet 23.09.2009

V-10/09: Protokoll
V-11/09: Evalueringer av 10 års avtalen (charteret) vedr VNK
V-12/09: Handlingsprogram 2010 og langtidsprogram 2010-2017
V-13/09: Handlingsprogram for fylkesveger og trafikksikkerhet
V-14/09: OFKs planprosesser – behandlingsopplegg i VNK

Utviklingsstyret 16.9.2009

Referat fra møte 16.9.2009

U-37/09: Protokoll
U-38/09: Referatsaker
U-39/09: Evaluering av 10 års avtale (charteret) vedr VNK
U-40/09: Handlingsprogram 2010
U-41/09: OFKs planprosesser – behandlingsopplegg i VNK

Utviklingsstyret 26.8.2009

Referat fra møte 26.08.09

O-15/09: Orientering om hovedprosesser vedr handlingsprogram mv høsten 2009
O-16/09: Livskraftige kommuner
O-17/09: Framtidig stølssatsing i Valdres
O-18/09: Valdres Fotballklubb AS

U-30/09: Protokoller
U-31/09: Referatsaker
U-32/09: Halvårsregnskap og økonomi

U-33/09: Handlingsplan for fylkesveger og handlingsplaner for trafikksikkerhet - Høring
U-34/09: Austnorsk kompetansesenter - Tilskudd
U-35/09: Søknad frå Sol av Isfolket
U-36/09: Eventuelt

 

Valdresrådet 17.07.2009

Referat fra møtet 17.07.09

O-11/09: Nytt siden sist - kort orientering v/Kjell Arne Berntsen
O-12/09: Valdres som merke. BI undersøkelse. Orientering v/Arne Erik Fønhus
O-13/09: Lokal bruk av fly v/prosjektleder Robert Medik
O-14/09: Sol av Isfolket - presentasjon av Bjørg Veisten

V-06/09: Protokoll
V-07/09: Referatsaker
V-08/09: Utgjør VNK noen forskjell - evaluering

 

Utviklingsstyret 27.05.2009

Referat fra møte 27.05.2009

U-21/09: Protokoll
U-22/09: Referatsaker
U-23/09: Vakg av styreleder
U-24/09: Videreføring av det trafikkskapene arbeid - Fagernes lufthavn
U-25/09: Tilflytting - mandat arbeidsgruppe
U-26/09: St.meld.nr.25 om distrikts- og regionalpolitikken
U-27/09: Gabdkubgsorigran 2010 - Oppstart
U-28/09: Valdresrådet 17. juni

Utviklingsstyret 22.4.09

Referat fra Utviklingstyret 22.04.09

U-12/09:Protokoll
U-13/09:Referatsaker
U-14/09:Fjellpolitikk strategidokument
U-15/09:Argusoyne WTO
U-16/09:Planstrategi OFK
U-17/09:Tilflyttingsprosjekt-fremtid
U-18/09:Valdresmagasinet- fremtid
U-19/09:Lokal bruk av flyrute
U-20/09: Eventuelt

Orienteringssaker

Valdresrådet 25.03.2009

Referat fra Valdresrådet 25.03.09

V-01/09: Protokoll
V-02/09: Regnskap 2008
V-03/09: Årsmelding 2008
V-04/09: Referatsaker

Utviklingsstyret 04.03.2009

Referat fra Utviklingsstyret 04.03.2009

U-01/09: Protokoll
U-02/09: Referatsaker
U-03/09: Valg av styreleder
U-04/09: Regnskap 2008
U-05/09: Årsmelding 2008
U-06/09: Partnerskapsavtale med VD AS - tiltaksdel
U-07/09: Karrieresenter - finansiering
U-08/09: Valdresmagasinet - framtid
U-09/08: Planstrategi for valdresregionen
U-10/09: Handlingsprogram 2009 - justeringer
U-11/09: Eventuelt
Orienteringssaker

Ordførarmøtet 21.01.2009

Referat ordførarmøte 21. januar

Saker 2008

Valdresrådet 17.12.2008

Referat fra Valdresrådets møte 17.12.08

V-20/08: Protokoll
V-21/08: Referatsaker
V-22/08: Årsmelding for BU-ordningen
V-23/08: Videreføring av BU-ordningen
V-24/08: Fellesgodefinansiering - søknad om pilotprosjekt
V-25/08: Handlingsplan 2009 (2009-2012)
V-26/08: Evaluering av DA-ordningen
V-27/08: Partnerskapsavtale med Valdres Destinasjon AS

Regionstyret 17.12.2008

Referat fra Regionstyrets møte den 17.12.08

RS-05/08: Protokoll
RS-06/08: Økonomi
RS-07/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 26.11.2008

Referat fra Utviklingsstyrets møte 26.11.2008

U-61/08: Protokoll
U-62/08: Referatsaker
U-63/08: Fjellpolitikk - lokal oppfølging
U-64/08: Handlingsprogram 2009
U-65/08: Møteplan 2009
U-66/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 29.10.2008

Referat fra Utviklingstyret den 29.10.2008

U-56/08: Protokoll
U-57/08: Referatsaker
U-58/08: OFKs regionale handlingsprogram 2009 - Utkast til uttalelse
U-59/08: Eventuelt

Valdresrådet 24.09.2008

Referat fra Valdresrådets møte den 24.09.2008

V-16/08: Protokoll
V-17/08: Handlingsplan 2009 (2009-2012)
V-18/08: Fjellregionpolitikk - Lokal forvaltning
V-19/08: Pilot "Bærekraftig reiseliv 2015" Innovasjon Norge

Utviklingsstyret 17.09.2008

U-51/08: Protokoll
U-52/08: Referatsaker
U-53/08: Kompetansesenter for folkemusikk, dans, jazz, og rock - intensjonsvedtak
U-54/08: Handlingsprogram 2009-2012

Regionstyret 10.09.08

RS-02/08: Protokoll
RS-03/08: Drøftingssaker
RS-04/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 27.08.08

U-41/08: Protokoll
U-42/08: Referatsaker
U-43/08: Halvårsregnskap og anslag regnskap 2. halvår 2008
U-44/08: Fjellregionpolitikk - lokal oppfølging mv
U-45/08: Opplæringstilbud ved VVS
U-46/08: OFKs RHP 2009 - behandling
U-47/08: Planleggingsrammer 2009-2012
U-48/08: Handlingsprogram 2009 og LTB 2010-12
U-49/08: Planstrategi for Oppland - prosess og ressurser
U-50/08: Eventuelt

Valdresrådet 18.06.2008

V-10/08: Protokoll
V-11/08: Referatsaker
V-12/08: VNK - status / videre framdrift
V-13/08: Planstrategi for Oppland fylke
V-14: 08: Fjellregionpolitikk
V-15/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 04.06.2008

U-35/08: Protokoll
U-36/08: Referatsaker
U-37/08: Kriterier og forvaltning av varemerket "Valdres"
U-38/08: Gjennomføringsavtale med OFK
U-39/08: Ung i Valdres
U-40/08: Eventuelt

Regionstyret 21.05.2008

RS-01/08: Drøftingssaker

Utviklingsstyret 07.05.2008

U-26/08: Protokoll
U-27/08: Referatsaker
U-28/08: Lederavtale
U-29/08: Klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres
U-30/08: Forvaltningsreformen - uttalelse
U-31/08: Kriterier og forvaltning av varemerket "Valdres"
U-32/08: Fjellregionpolitikk - forankring mv.
U-33/08: NTP 2010-2019 - status / videre oppfølging
U-34/08: Eventuelt

Valdresrådet 05.03.2008

V-01/08: Protokoll
V-02/08: Referatsaker
V-03/08: Regnskap 2007
V-04/08: Årsmelding 2007
V-05/08: NTP 2010-2019 - uttalelse
V-06/08: Partnerskapsavtale med Valdres Næringshage AS
V-07/08: Årsmelding for BU-ordningen
V-08/08: BU-program for Valdres - revisjon
V-09/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 27.02.2008

U-15/08: Protokoll
U-16/08: Referatsaker
U-17/08: Regnskap 2007
U-18/08: Årsmelding 2007
U-19/08: Partnerskapsavtale med Valdres Næringshage AS
U-20/08: Deltakelse i prosjektet "Med argusøyne på WTO"
U-21/08: VNKs festivalstrategi
U-22/08: VNKs holdning til sponsing / støtte
U-23/08: Tilsetting av merkevarekonsulent
U-24/08: Forvaltning av kvalitetsmerke
U-25/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 13.02.2008

U-06/08: Protokoll
U-07/08: Referatsaker
U-08/08: Rapporter om organisasjonsanalyse
U-09/08: Tilsetting av daglig leder
U-10/08: NTP 2010-201- - strategier / behandlingsopplegg mv
U-11/08: Fjellregionsamarbeidet
U-12/08: Temaer i Utviklingsstyret
U-13/08: Verdiskapningsprogrammet for kulturminnevern
U-14/08: Eventuelt

Utviklingsstyret 23.01.2008

U-01/08: Protokoll
U-02/08: Referatsaker
U-03/08: Valg av ansettelsesutvalg
U-04/08: Mandat for Utviklingstyret
U-05/08: Eventuelt

 

Saker 2007

Utviklingslingsstyret 19.12.2007

U-45/07: Protokoll
U-46/07: Referatsaker
U-47/07: Organisasjons- og tilsettingsprosess
U-48/07: Stedsutvikling av regionsenteret
U-49/07: Møte om E-16 Vegforum Innlandet
U50/07: Arbeidsfordeling i Utviklingsstyret
U-51/07: Møteplan 2008 - endringer
U-52/07: Eventuelt

Regionstyret 05.12.2007

RS-48/07: Protokoll
RS-49/07: Referatsaker
RS-50/07: Samarbeidsavtale vedr VNK
RS-51/07: Økonomi
RS-52/07: Arbeidsdeling mellom ordførerne
RS-53/07: Eventuelt

Utviklingsstyret 21.11.2007

U-43/07: Konstituering
U-44/07: Eventuelt

Valdresrådet 21.11.2007

V-21/07: Protokoll
V-22/07: Referatsaker
V-23/07: Konstituering av Valdresrådet
V-24/07: OFKs rolle i Valdres Natur- og Kulturpark
V-25/07: Arbeidsgiverfunksjonen
V-26/07: Arbeidsform, rollefordeling og prosess
V-27/07: Handlingsprogram 2008
V-28/07: Møteplan 2008

Utviklingsstyret 14.11.2007

U-34/07: Protokoll
U-35/07: Referatsaker
U-36/07: Arbeidsform, rollefordeling og prosess
U-37/07: Arbeidsgiverfunksjonen
U-38/07: VNKs handlingsprogram for 2008
U-39/07: Stedsutvikling regionsenteret
U-40/07: Valdres profilering i Oslo
U-41/07: Møteplan 2008
U-42/07: Eventuelt

Utviklingsstyret 24.10.2007

U-26/07: Protokoll
U-27/07: Referatsaker
U-28/07: Arveidsform, rollefordeling og prosess
U-29/07: Nasjonal reiselivsstrategi - innspill fra VNK
U-30/07: Avtale med OFK vedr regionkoordinator
U-31/07: Stølsprosjektet - euromontana
U-32/07: OFKs regionale handlingsprogram - uttale
U-33/07: Eventuelt

Regionstyret 15.10.2007

RS-45/07: Protokoll
RS-46/07: Referatsaker
RS-47/07: Vedtekter / samarbeidsavtale om VNK og regionstyret

Valdresrådet 19.09.2007

V-13/07: Protokoll
V-14/07: Referatsaker
V-15/07: Rollefordeling / arbeidsform i VNK
V-16/07: Lederavtale
V-17/07: Godtgjørelser
V-18/07: Valdresprofilering i Oslo
V-19/07: Valdresportalen - orientering / drøftelser
V-20/07: Handlingsprogram 2008

Utviklingsstyret

U-21/07: Protokoll
U-22/07: Godtgjørelser
U-23/07: Klimaplan for Valdres og Hallingdal
U-24/07: Handlingsprogram 2008
U-25/07: Eventuelt

Regionstyret 05.09.2007

RS-39/07: Protokoll
RS-40/07: Referatsaker
RS-41/07: Planlegging av E-16
RS-42/07: Vedtekter / samarbeidsavtale om Valdres Natur- og Kulturpark og regionstyret
RS-43/07: Vurdering av ulike råd, styrer, utvalg og bruk av saksordførere
RS-44/07: Eventuelt

Utviklingsstyret 29.08.2007

U-15/07: Protokoll
U-16/07: Referatsaker
U-17/07: Lederavtale
U-18/07: Økt kompetansebehov - nye stillinger
U-19/07: Fastsettelse av godtgjørelser
U-20/07: Handlingsprogram 2008 - foreløpige drøftelser

Regionstyret 13.06.2007

RS-33/07: Protokoll
RS-34/07: Referatsaker
RS-35/07: Videre planlegging av E-16
RS-36/07: Korridorutredningen fra Vegdirektoratet
RS-37/07: Møteplan - 2. halvår 2007
RS-38/07: Eventuelt

Valdresrådet 30.05.2007

V-01/07: Protokoll
V-02/07: Referatsaker
V-03/07: Status og videreføring av DA-midlene
V-04/07: Omorganisering til Valdres natur- og kulturpark
V-05/07: Partnerskapsavtale mellom VNF OG VNK v/ regionstyret
V-06/07: Konstituering av Valdresrådet
V-07/07: Stedsutvikling av regionsenteret
V-08/07: Reiselivsstrategi for OFK
V-09/07: E-16. Orientering om status og videre framdrift
V-10/07: Handlingsprogram for VNK
V-11/07: Møteplan 2007
V-12/07: Eventuelt

Regionrådet 30.05.2007

R-28/07: Protokoll
R-29/07: Referatsaker
R-30/07: Vedtekter og samarbeidsavtale om VNK og regionstyret
R-31/07: Vidareføring av BU-ordninga

Regionstyret 09.05.2007

RS-23/07: Protokoll
RS-24/07: Referatsaker
RS-25/07: Alternativet Fagernes-Holdalsfoss-Hande på E-16
RS-26/07: Partnerskapsavtale med Valdres Næringsforum BA

Regionstyret 11.04.2007

RS-18/07:Protokoll
RS-19/07: Referatsaker
RS-20/07: Forvaltningsreformen - uttalelse
RS-21/07: Valdres natur- og kulturpark
RS-22/07: Alternativet Fagernes - Holdalsfoss - Hande på E-16

Regionstyret 28.02.2007

RS-13/07: Protokoll
RS-14/07: Referatsaker
RS-15/07: Med argusøyne på WTO - videreføring
RS-16/07: Tilflytting av nederlendere
RS-17/07: Møteplan - endring

Regionrådet 14.02.2007

R-07/07: Protokoll
R-08/07: Referatsaker
R-09/07: Regnskap 2006
R-10/09: Årsmelding 2006
R-11/07: Valdres Natur- og Kulturpark - charter og organisering
R-12/07: Eventuelt

Regionstyret 31.01.2007

RS-01/07: Protokoll
RS-02/07: Referatsaker
RS-03/07: Årsrapporter fra programområder mv
RS-04/07: Handlingsprogram for kulturminnevern 2007-2010 - Høring
RS-05/07: Fylkestingets behandling av NTP 2010-2019
RS-06/07: Valdres Natur- og Kulturpark - videre framdrift
RS-06/07: Eventuelt

 

Saker 2006

Regionrådet 20.12.2006

R-70/06: Protokoll
R-71/06: Referatsaker
R-72/06: Årsmelding BU-midler
R-73/06: Handlingsprogram 2007
R-74/06: Innspill til NTP 2010-2019 og videre lokal oppfølging
R-75/06: Budsjett 2007

Regionstyret 29.11.2006

RS-64/06: Protokoll
RS-65/06: Referatsaker
RS-66/06: Godtgjørelse fra Flytrafikk Valdres AS
RS-67/06: Valdresportal - nettsida for Valdres
RS-68/06: Vallak - Valdreslandbrukets kompetansesenter
RS-69/06: Eventuelt

Regionrådet 08.11.2006

R-57/06: Protokoll
R-58/06: Referatsaker
R-59/06: Reiselivspolitikk for Oppland (2008-11)
R-60/06: Handlingsprogram for Valdres
R-61/06: OFKs regionale handlingsprogram - uttalelse
R-62/06: Møteplan 2007
R-63/06: Eventuelt

Regionrådet 18.10.2006

R-52/06: Protokoll
R-53/06: Referatsaker
R-54/06: Strategidokument for fjellregionene
R-55/06: Videre framdrift av E-16
R-56/06: Eventuelt

Regionrådet 18.09.2006

R-49/06: Protokoll
R-50/06: Handlingsprogram for 2007
R-51/06: Videre framdrift med E-16

Regionstyret 13.09.2006

RS-45/06: Protokoll
RS-46/06: Referatsaker
RS-47/06: Helse Øst 2005 - høringsuttalelse
RS-48/06: Trafikkstasjonstjenester - høring

Regionstyret 23.08.2006

RS-41/06: Protokoll
RS-42/06: Referatsaker
RS-43/06: Videreføring SPV og RHP-prosess
RS-44/06: Mulighetsanalyse E-16 gjennom Valdres - videre framdrift

Regionstyret 14.06.2006

RS-38/06: Protkoll
RS-39/06: Referatsaker
RS-40/06: Møteopplegg - fylkesting / Fylkesmannen

Regionrådet 03.05.2006

R-26/06: Protokoll fra 01.03.d.å.
R-27/06: Referatsaker
R-28/06: Regnskap 2005
R-29/06: Årsmelding 2005
R-30/06: Deltakelse i Fjellregionsamarbeidet - fjellmelding
R-31/06: Mulighetsstudie av E-16

Regionstyret 05.04.2006

RS-18/06: Protokoll
RS-19/06: Referatsaker
RS-20/06: Forvaltningsreformen - uttalelse
RS-21/06: Distriktspolitiske virkeområder
RS-22/06: Partnerskapsavtale i folkehelsearbeid
RS-23/06: Endring av dyrehelsepersonelloven - høring
RS-24/06: Telenor Opplysningen 1881
RS-25/06: Eventuelt

Regionrådet 01.03.2006

R-08/06: Protokoll fra 07.12.05
R-09/06: Referatsaker
R-10/06: Årsmelding BU-ordningen 2005
R-11/06: Sykehuset Innlandet - uttalelse
R-12/06: Orientering om SLT-ordningen
R-13/06: Finansiering av fellesgoder i reiselivet
R-14/06: Handlingsprogrammer
R-15/06: Forvaltningsreformen - videre oppfølging
R-16/06: Forslag på styrekandidater til SI
R-17/06: Eventuelt

Regionrådet 25.01.2006

RS-01/06: Protokoll
RS-02/06: Referatsaker
RS-03/06: PA-prosjekter - sluttrapport / årsrapport
RS-04/06: Forvaltningsreformen - videre oppfølging
RS-05/06: Møteplan 2006 - justeringer
RS-06/06: Godtgjørelser fra Flytrafikk Valdres
RS-07/06: Eventuelt

Sist redigert torsdag, 09 juni 2016 16:03
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image