Valdres

Brenn bål – bruk hodet!


Baal web 2

Foto: Nils Rogn

Bål er viktig. Både praktisk, sosialt og mytisk har bålet en sentral plass i vår kultur. Vi har faktisk brent bål så lenge vi har eksistert som egen art.

I Norge er retten til å gjøre opp ild en gammel sedvanerett. Som andre allemannsretter er ikke retten til å gjøre opp ild ubegrenset. Forskrift om brannforebygging regulerer denne rettigheten. Inntil i år har det vært forbud mot å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark» mellom 15. april og 15. september, uten tillatelse fra kommunen. Forskriften har ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare.

Nye regler


Fra i år gjelder nye regler. Forbudsperioden er uendra, men forbudsområdet er utvida fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark».
Den nye forskriften har også med en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann».

Lov å bruke hodet


Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvida fra et forbud begrensa til «i eller i nærheten av skogmark» til et forbud i all utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder, områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer. Men det er viktig å se det utvida forbudet i sammenheng med det nye unntaket; tillatelsen til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Veilederen til forskriften nevner spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark, eller når det har vært mye nedbør over lang tid.Velkommen til ny forskrift


Å fyre bål er sentralt i norsk friluftsliv. Bål til matlaging, bål til kaffe, bål til varme. Bål er stemningsskapende, bål gjør noe med sinnet. Å gjøre opp ild er en umistelig allemannsrett. Det er derfor viktig at lovverket ikke begrenser rettigheten mer enn nødvendig. 
Mange har ignorert den gamle forskriften og brent seg et kaffebål der de har ment det har vært trygt, uansett årstid. Tidligere forskrift har delvis vært latterliggjort eller oversett. Begge deler er uheldig, både med hensyn til respekten for lov og rett generelt, og forebyggende brannvern spesielt. Setningen om rett til å vurdere brannfare hilses derfor velkommen. 


Baal web

Foto: Bjørn Godal, Salten Friluftsråd

Ny forskrift – nye utfordringer


Et generelt forbud mot å gjøre opp ild i all utmark i hele sommerhalvåret er bare fornuftig når det ses i sammenheng med retten til å gjøre opp ild når det ikke er brannfare. Du har lov å brenne bål, når det ellers skjer uten vesentlig skade eller ulempe for andre. Lovens intensjon er å unngå brann, og det er den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer forsvarlig, uansett årstid. Er det fare for brann om vinteren så har du ikke lov å gjøre opp ild. Er det ingen brannfare om sommeren så har du lov å gjøre opp ild. Å kun formidle det generelle forbudet i sommerhalvåret vil være å formidle en halv sannhet.

I en tabloid tid kan det være en vanskelig balansekunst å formidle det doble budskapet.
Dette er en utfordring for både myndigheter, media og frivillige organisasjoner. Hjem, barnehager og skoler har et stort ansvar i å formidle holdninger, ferdigheter og kunnskap om bålets gleder og farer. Å mestre ild kjennetegner det å være menneske.

Lov, forskrift og veileder finner du på nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; www.dsb.no. På nettsiden http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html får du litt hjelp på veien for å vurdere skogbrannfaren. 

Tekst: Trond Loge og Bjørn Godal, Salten Friluftsråd og Ina Syversen, Valdres Friluftsråd

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image